FAQ

Koje uslove treba da ispuni korisnik da bi dobio garantovanu cenu 24/7?

Iznos koji ste uplatili mora da se poklapa sa iznosom koji ste naznačili pri kreiranju zahteva.
Koristite poziv na broj naznačen u instrukcijama za plaćanje koje ste dobili.
Potrebno je da nam naša banka pošalje informaciju o prilivu sredstava po osnovu vašeg zahteva u vremenskom okviru od 20 minuta od trenutka podnošenja zahteva. ECD račun koji je uvezan sa IPS je:
200-3418760101033-65
stoga bi trebalo na taj račun da pošaljete sredstva.

Comment section

0 comments