Registracija Prijava

Bitkoin:

Kupi Bitkoin (BTC)

Da biste kupovali bitkoin morate se registrovati.


Prodaj Bitkoin (BTC)

Da biste prodavali bitkoin morate se registrovati.
Lajtkoin:

Kupi Lajtkoin (LTC)

Da biste kupovali lajtkoin morate se registrovati.


Prodaj Lajtkoin (LTC)

Da biste prodavali lajtkoin morate se registrovati.
Itirijum:

Kupi Itirijum (ETH)

Da biste kupovali itirijum morate se registrovati.


Prodaj Itirijum (ETH)

Da biste prodavali itirijum morate se registrovati.

BTC Automati


Bitkoin:

Kupi Bitkoin (BTC)

Da biste kupovali bitkoin morate se registrovati.


Prodaj Bitkoin (BTC)

Da biste prodavali bitkoin morate se registrovati.
Lajtkoin:

Kupi Lajtkoin (LTC)

Da biste kupovali lajtkoin morate se registrovati.


Prodaj Lajtkoin (LTC)

Da biste prodavali lajtkoin morate se registrovati.
Itirijum:

Kupi Itirijum (ETH)

Da biste kupovali itirijum morate se registrovati.


Prodaj Itirijum (ETH)

Da biste prodavali itirijum morate se registrovati.

2018-01-24

Novi Automat u Novom Sadu

Postavili smo novi automat za kupovinu kriptovaluta u Novom Sadu.

Detaljnije>>>

Automati za kupovinu i prodaju bitkoina

Osim na našem sajtu, bitkoine možete kupiti i prodati i na jednom od bitkoin automata. Trenutno imamo automate na tri lokacije u Beogradu i na jednoj lokaciji u Novom Sadu. Radimo na daljem širenju mreže, kako bismo ih učinili dostupnim većem broju korisnika.

Detaljnije>>>


Uslovi korišćenja

1. Opšte odredbe

Korišćenje vebsajta www.ecd.rs (‘’Vebsajt’’) predstavlja prihvatanje ovih Uslova korišćenja od strane korisnika Vebsajta (‘’Korisnik’’) i potvrdu Korisnika da je punoletan i poslovno sposoban.

Svaki Korisnik Vebsajta koji je prihvatio Uslove korišćenja objavljene od strane vlasnika Vebsajta, privrednog društva MCM 965 d.o.o. Beograd, Toše Jovanovića 9/3, matični broj: 20731796, PIB: 107047758 (’’MCM’’) dobija neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo korišćenja Vebsajta.

 

2. Prava i obaveze

MCM pruža uslugu posredovanja prilikom kupoprodaje vituelnih (kripto) valuta i izvršava transakcije u roku od 3 radna dana od prijema uplate. U slučaju da MCM nije u mogućnosti da u predviđenom roku obavi transakciju o tome će blagovremeno obavestiti Korisnika. U slučaju da MCM nije u mogućnosti da izvrši transakciju, iznos koji je Korisnik uplatio će u potpunosti biti vraćen, u onoj valuti u kojoj je uplata i izvršena.

Pojedini delovi ovog Vebsajta, kao što je deo koji se odnosi na kupovinu i prodaju kriptovaluta, zahtevaju da se Korisnik registruje. Ukoliko se traži registracija, Korisnik je saglasan da pruži tačne i potpune identifikacione i druge podatke, ukljucujuci skeniranu ličnu kartu, podatke o vlasnickoj strukturi Korisnika pravnog lica i slično. Odgovornost Korisnika je da obavesti MCM o promenama podataka. Svaka registracija je validna samo za jednog individualnog Korisnika. Korisnik je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog korišćenja svog naloga.

MCM zadržava pravo da jednostrano uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja Korisnika. MCM zadrzava pravo da proveri da li su bitkoin adrese korisnika povezane sa TOR marketima (crne berze na Dark Webu) i da uskrati Korisniku pravo korišćenja Vebsajta ako se ispostavi da jesu.  Provera se radi u saradnji sa kompanijom Scorechain SA iz Luksemburga. Takođe, MCM zardžava pravo da proveri da li se Korisnik nalazi na listi osoba pod sankcijama USA, UK ili EU i da uskrati korisniku korišćenje Vebsajta u slučaju da se nalazi. U slučaju suspenzije ili brisanja naloga Korisnika od strane MCM, sve prethodno započete transakcije će biti izvršene ili će iznos koji je Korisnik uplatio u potpunosti biti vraćen. Izmene Uslova korišćenja se objavljuju na Vebsajtu i stupaju na snagu odmah po objavljivanju.

Korisnik se obavezuje da neće koristiti Vebsajt za protivzakonite aktivnosti.

 

3. Ograničenje odgovornosti

MCM ne snosi odgovornost za eventualni gubitak virtuelne valute koji je posledica lošeg sistema zaštite na samom sajtu određene virtuelne valute, nepažnje Korisnika ili virusa. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za sigurnost svog računa u bilo kojoj virtuelnoj valuti.

Sve transakcije su nepovratne. Nakon što je transakcija izvršena, MCM ne snosi nikakvu odgovornost za bilo šta što se kasnije dogodi.

MCM ne snosi odgovornost za eventualne greške prilikom transakcije koje su prouzrokovane time što je od strane Korisnika dostavljen pogrešan broj računa.

Ulaganje u Bitcoin ili slične virtuelne valute predstavlja rizik i može izazvati finansijske gubitke. Svako ko se upušta u ove ili bilo koje druge aktivnosti u vezi s virtuelnim valutama, čini to na sopstvenu odgovornost i samostalno snosi finansijske rizike koji proističu iz tih aktivnosti.

Takođe, MCM nije odgovoran za legalnost, pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja Vebsajta.

Korisnik oslobađa MCM od odgovornosti za svu štetu nastalu korišćenjem ili zbog nemogućnosti korišćenja Vebsajta. U svakom slučaju maksimalni obim štete za koju MCM može biti odgovoran iznosi 500 EUR.

 

4. Intelektualna svojina

MCM ima sva isključiva prava intelektualne svojine na Vebsajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašćeno korišćenje Vebsajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa Vebsajta biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku.

Žig ‘’MCM’’ je intelektualna svojina MCM-a i svako neovlašćeno korišćenje je strogo zabranjeno.

 

5. Zaštita podataka

MCM obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja prilikom kupoprodaje virtuelnih valuta uključujući Bitcoin. Korišćenje Vebsajta i registracija predstavlja davanje pristanka za obradu podataka o Korisniku u skladusa Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

 

6. Oglašavanje

Vebsajt može sadržati reklame trećih lica. Oglašivači su odgovorni za materijal objavljen na Vebsajtu. MCM neće biti odgovoran za nezakonitosti, greške ili nepreciznost oglašivača kao ni za kvalitet reklamirane robe ili usluga.

 

 

7. Završne odredbe

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini.

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju celokupan sporazum MCM-a i Korisnika i zamenjuju sve njihove prethodne sporazume koji se odnose na predmet ovih Uslova korišćenja.

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja nadležan je Privredni sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.