FAQ

Koje uslove treba da ispuni korisnik da bi dobio garantovanu cenu?

Dovoljno je da u roku od 20 minuta od momenta podnošenja zahteva dobijemo informaciju da je tačan iznos koina iz zahteva vidljiv na mreži.

Comment section

0 comments